Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālās jomas projektu konkurss biedrībām

Sociālās jomas projektu konkurss biedrībām

Cēsu novada Sociālais dienests izsludina sociālās jomas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai.

Konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstiskās organizācijas jaunu un inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā un palielināt mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālajās aktivitātēs, mazinot sociālo atstumtību.

Projektu konkursa prioritātes 2023.gadā:
1. Vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra apmeklēšana/ sarunu biedrs; 
2. Ģimeņu saliedēšanas pārgājieni, piedzīvojumu un dabas terapija ģimenēm ar bērniem vai pusaudžiem ar pašizpausmes akcentu un sociālo prasmju treniņu;
3. Dienu nodarbības/atbalsta grupas bērniem un  pusaudžiem ar pašizaugsmes akcentu un sociālo prasmju treniņu;
4. Senioru dienas organizēšana novadā;
5. Veselības veicināšanas pasākumi vai sporta diena Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam.

Sociālā dienesta piešķirtais finansējums ir līdz EUR 1 500. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no projekta izmaksu kopējās summas.

Konkursa nolikums.
Nolikuma 1.pielikums "Pieteikums sociālās jomas projektu konkursam"
Nolikuma 2. pielikums "Projekta izmaksu tāme"
Nolikuma 3.pielikums "Finanšu līdzekļu izlietojumu atskaite"
Nolikuma 4. pielikums "Realizētā projekta saturiskā atskaite"

Iesniedzamie dokumenti:
1. pieteikuma veidlapa aizpildīta latviešu valodā datorrakstā;
2. projekta izmaksu tāme, iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
3. pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;
4. ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;​
5. ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās pašvaldības budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris - vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.

Projektu iesniegšanas termiņš:  2023.gada 23.marts plkst.12.00.

Datums: 2023. gada 27. februāris