Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts Cēsu novada 2023.gada budžets; pieaugums 14%

Apstiprināts Cēsu novada 2023.gada budžets; pieaugums 14%

Otrdien, 21. februārī, Cēsu novada domes deputāti ar 12 balsīm par, četrām pret, pieņēma 2023.gada budžetu, apstiprinot 96 53 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus. Kopbudžeta 2023.gada izdevumi plānoti 96 53 miljonu eiro apmērā, no kuriem 4 211 miljoni eiro paredzēti Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes un apvienības teritorijā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai. Salīdzinot ar pagājušo gadu, budžeta palielinājums ir vairāk nekā 103 tūkstoši eiro.

“Budžeta prioritāte šogad, ņemot vērā lielos izmaksu pieaugumus visās pozīcijās, ir nodrošināt visu pašvaldības iestāžu, to darbības un sniegto pakalpojumu nepārtrauktību un atbalsta programmu turpināšanu,” akcentē Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Pēc viņa teiktā, neskatoties uz fiskālajiem izaicinājumiem, budžetā izdevies rast un piesaistīt līdzekļus dažādu infrastruktūras objektu – izglītības, satiksmes, uzņēmējdarbības – attīstībai visa novada teritorijā par kopumā aptuveni 20 miljoniem eiro.

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere uzsver, ka 2023.gada budžeta sagatavošana bijis ļoti intensīvs un sarežģīts process, jo finanšu līdzekļus nepieciešams plānot tā, lai tie pietiktu bāzes izdevumiem, kā arī lielākiem projektiem, kurus esam plānojuši paveikt 2023.gadā. Par 2023.gada prioritāti esam izvirzījuši Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, Jaunpiebalgas pansionāta būvniecības darbu pabeigšanu, kā arī dalību projektu konkursā, lai uzsāktu darbu pie energoefektivitātes paaugstināšanas Brāļu Kaudzīšu ielā 9. 

“Budžets ir pieņemts un tas nozīmē, ka atlocīsim piedurknes un darīsim visu, lai kopīgiem spēkiem veidotu Jaunpiebalgas apvienību vēl skaistāku, sakoptāku un attīstītāku. Lai izdodas!” stāsta Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere.

Kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai novada attīstībai Cēsu novada dome saredz izglītības sistēmas pilnveidi un izglītības infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanu, tai skaitā paredzot 21 100 EUR ERASMUS + projektiem Jaunpiebalgas vidusskolā.

Arī 2023.gadā plānots turpināt veikt ieguldījumus objektu būvniecības remonta un labiekārtojuma uzlabošanai. Jaunpiebalgas apvienības teritorijā šādiem darbiem paredzēti 1 661 896 EUR. Lielākie plānotie darbi:

  • Sociālās aprūpes centra būvniecība Piebalgas pamatskolā – 920 000 EUR;
  • Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē – 625 192 EUR;
  • Jumta seguma nomaiņa un lietus tekņu uzstādīšana Stacijas ielā 9D – 53 853 EUR;
  • Skatu torņa “Viņķu kalns” teritorijas labiekārtošana – 32 851 EUR;
  • Brīvdabas estrādes Taces deju grīdas seguma nomaiņa – 30 000 EUR.

Jaunpiebalgas apvienības teritorijā kultūras pasākumiem tiek paredzēti 71 824 EUR, savukārt sporta pasākumiem – 12 315 EUR. Autotransporta iegādei paredzēti 84 700 EUR, savukārt Brāļu Kaudzīšu 9 projektēšanai – 12 000 EUR.

Kā prioritātes 2023.gada budžetā noteiktas: pašvaldības iestāžu darba turpināšana un energoresursu pārvaldība, kājāmgājēju, velosipēdistu un vispārīgās transporta infrastruktūras drošības uzlabošana, Eiropas Savienības u.c. ārējo finanšu instrumentu piesaiste iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai un digitālajai pratībai un ekonomikas digitālajai transformācijai, dzīvojamā fonda uzlabošanai un papildināšanai, aprites ekonomikas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanai. Tāpat kā novada budžeta prioritātes izceltas: kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības attīstība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, daudzveidīgas kultūrvides stiprināšana un dalība šī gada Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

No budžeta izdevumiem lielākais īpatsvars, 43%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopumā izglītībai plānoti 40,861 miljons eiro. Izdevumos iekļauts finansējums pedagogu darba algu pieaugumam 900 eiro par likmi skolās un 1070 eiro par likmi pirmsskolās. Kopumā 1,126 miljoni eiro paredzēti ēdināšanas atvieglojumiem novada izglītības iestādēs, 546 700 eiro plānoti skolēnu pārvadājumiem, tāpat arī 2023.gadā pašvaldība nodrošinās peldēt apmācību 1.-4.klašu skolēniem novadā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 22% jeb 20,72 miljonus eiro. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 9,226 miljoni eiro jeb 10% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Sociālās aizsardzības funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 8,955 miljoni eiro jeb 9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā plānoti 6,923 miljoni eiro jeb 7% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar ko tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldību budžetiem”, Pašvaldību likumā, Likumā par budžetu un finanšu vadību, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos, Finanšu ministrijas rīkojumā Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam” un rīkojumā Nr. 794 “Par Pamatprincipiem valsts pagaidu budžeta 2023. gadam sagatavošanai un izpildei” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

 

Datums: 2023. gada 21. februāris