Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam "Verbenas"

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Cēsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Verbenas”, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, ar kadastra Nr. 42560060380, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42560060380 (ar kopējo platību 0,2065 ha).

Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 2 200,00 (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, izsoles nodrošinājuma nauda EUR 220,00, izsoles solis – 200,00 EUR.

Izsoles sākums 2024.gada 28.jūnijā plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2024.gada 29.jūlijā plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 28.06.2024. plkst.13.00 līdz 18.07.2024. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentiem Cēsu novada pašvaldības kontā Nr. LV51UNLA0004013130835, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Verbenas”” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles noteikumi
Vērtējums

Datums: 2024. gada 10. jūlijs