Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekts "Vidzeme iekļauj"

Lai analizētu Vidzemē īstenoto deinstitucionalizācijas procesu – izveidotos un vēl topošos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem, Vidzemes plānošanas reģions sagatavojis detalizētu pārskatu par paveikto.

Tajā apkopota informācija par pakalpojumu attīstību ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Būtiskākie izaicinājumi, ar ko saskaras pašvaldības deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā, saistīti ar sarežģījumiem pakalpojumu infrastruktūras būvniecībā, tāpat arī ar grūtībām dažādu nepieciešamo speciālistu piesaistē sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Papildus vērojams, ka daļa jaunizveidoto pakalpojumu joprojām pilnībā netiek izmantoti. Iemesli tam ir dažādi – daļai cilvēku trūkst informācijas par to specifiku, atbilstību viņu vai viņu tuvinieku vajadzībām. Tāpat izskanējušas bažas par pietiekama finansējuma nepieciešamību ne tikai no pašvaldības, bet arī no valsts puses, lai turpinātu uzturēt šobrīd deinstitucionalizācijas procesā sasniegto arī pēc 2023.gada, kad noslēgsies projekts ''Vidzeme iekļauj''.

Analizējot ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita izmaiņas kopš deinstitucionalizācijas procesa uzsākšanas 2016.gadā, secināms, ka kopumā pakāpeniski samazinās to bērnu skaits, kas ilgstoši dzīvo bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC), tāpat samazinājies arī BSAC skaits. 2017. gadā Vidzemē darbojās 9 BSAC, kuros kopumā uzturējās 198 bērni, savukārt līdz 2021. gada decembrim slēgtas 5 iestādes. Šobrīd deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Gulbenes, Madonas un Valkas novados izveidota infrastruktūra ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai.

2021.gadā Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās dzīvoja kopumā 932 bērni ar funkcionāliem traucējumiem – par 15 vairāk nekā 2016.gadā. Līdz 2021.gada beigām dažādus projektā pieejamos pakalpojumus saņēmuši 360 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Visvairāk pakalpojumu sniegti bērniem Valmieras, Cēsu un Gulbenes novados.

Kopš projekta sākuma Vidzemes plānošanas reģions kompensējis pašvaldībām izdevumus par pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 594597,97 EUR apmērā. Pašvaldību griezumā lielākās kompensāciju saņēmējas ir Valmieras, Smiltenes un Cēsu pašvaldības.

Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona izstrādātajā deinstitucionalizācijas plānā sniegto informāciju, 2021.gadā Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās dzīvoja 3173 pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem. Salīdzinot ar 2016.gadu, Vidzemē esošajās iestādēs pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem skaits ir samazinājies par 255 jeb 30%. Lielākoties tas skaidrojams ar cilvēku pārvietošanu uz citām ilgstošas sociālās aprūpes iestādēm. No valsts sociālās aprūpes centriem uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā pārcēlušies 28 cilvēki.

Līdz 2021.gadam projekta ''Vidzeme iekļauj'' nodrošinātos pakalpojumus saņēmuši 179 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Visvairāk tie sniegti Valmieras, Cēsu un Madonas novados. Vidzemes plānošanas reģions kompensējis pašvaldībām izdevumus par pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem 624169,73 EUR apmērā.

Vairākās pašvaldībās sekmīgi realizēti infrastruktūras projekti un izveidoti virkne pakalpojumu  (grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centri un specializētās darbnīcas pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem) – Alūksnes, Amatas, Gulbenes, Naukšēnu, Lubānas, Priekuļu, Raunas un Valkas novada pašvaldībās (norādītas pašvaldības pirms administratīvi teritoriālās reformas, kad tika uzsākta deinstitucionalizācijas plāna īstenošana).

Papildus Vidzemes plānošanas reģions veica aptauju, lai noskaidrotu, kādas izmaiņas vai dzīves kvalitātes uzlabojumus uzsāktais deinstitucionalizācijas process radījis tiem cilvēkiem, kuri projekta ietvaros saņem sociālos pakalpojumus – uzsāk patstāvīgu dzīvi grupu mājas dzīvoklī, apmeklē dienas aprūpes centru vai specializētās darbnīcas, vai izmanto citus piedāvātos pakalpojumus. Daļa no rezultātiem rāda, ka cilvēki ir kļuvuši sabiedriski aktīvāki, daļa strādā, apmeklē pasākumus, kļuvuši brīvāki, izpaužot savas domas, aizstāvot viedokli, uzlabojušās komunikācijas prasmes. Savukārt bērniem ir lielāka iespēja iekļauties sabiedriskajā dzīvē. Savlaicīgi un nepārtraukti rehabilitācijas pakalpojumi dod iespēju ne tikai uzlabot veselības stāvokli, bet arī apmeklēt bērnudārzu un skolu.

Ar ziņojuma rezultātiem šonedēļ arī iepazīstināta projekta ''Vidzeme iekļauj'' vadības grupa, kurā pārstāvētas tās pašvaldības, kas projekta ietvaros īsteno deinstitucionalizācijas procesu – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novada pašvaldības.

Ar detalizētu informāciju par Vidzemes pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem iespējams iepazīties ŠEIT.

Aktivitātes tiek īstenotas deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros. Tā mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/info/

Informāciju sagatavoja:
Ieva Bīviņa
Vidzemes plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Jaunizveidotā ''Vidzeme iekļauj'' vadības grupa analizē deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu pašvaldībās

Pirmo tikšanos aizvadījusi Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta ''Vidzeme iekļauj'' jaunā vadības grupa, kurā pārstāvētas tās pašvaldības, kas projekta ietvaros īsteno deinstitucionalizācijas procesu ar mērķi nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Tajā pārskatīts līdz šim paveiktais, kā arī diskutēts par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pašvaldības pakalpojumu izveidē.

Vidzemē kopumā ir 3233 pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem. No tiem šobrīd projektā ''Vidzeme iekļauj'' individuālo vajadzību izvērtējums veikts 510 cilvēkiem no kopumā 568 plānotajiem līdz projekta noslēgumam 2023.gadā. Pašvaldībās pakalpojumus saņēmuši 179 pieaugušie, kas ir 41% no plānotā līdz 2023.gadam. Šie cilvēki saņem dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, aprūpes mājās, individuālo konsultāciju vai īslaicīgas sociālās aprūpes jeb ''atelpas brīža'' pakalpojumus.

Savukārt no 929 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un, kuri dzīvo ģimenē) Vidzemē, projektā šobrīd individuālās vajadzības izvērtētas 600 bērniem no 640 plānotajiem. Šobrīd dienas aprūpes centra, sociālās rehabilitācijas (tajā skaitā bērna vecākiem), sociālās aprūpes vai ''atelpas brīža'' pakalpojumus kopā saņēmis 361 bērns jeb 72% no plānotajiem līdz 2023. gadam tajās pašvaldībās, kas īsteno deinstitucionalizācijas procesu.
No projekta līdzekļiem pakalpojumu nodrošināšanai pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem kompensēti 624 107 EUR, savukārt pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 594 597 EUR.
Iepazīstoties ar Vidzemes plānošanas reģiona apkopoto informāciju par aktuālo situāciju un līdz šim pašvaldībās sniegtajiem pakalpojumiem pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā izveidoto infrastruktūru (piemēram, dienas aprūpes centriem, grupu dzīvokļu mājām, specializētajām darbnīcām), secināms, ka sasniegtie rādītāji mēdz krasi atšķirties starp pašvaldībām.

Kā uzsver projekta ''Vidzeme iekļauj'' vadītāja Ina Miķelsone, iemesls atšķirīgai situācijai pašvaldībās ir gan salīdzinoši sarežģītā šādu pakalpojumu plānošana, jautājumi, kas skar infrastruktūras objektu būvniecību, ar Covid-19 pandēmiju saistīti jautājumi, gan arī administratīvi teritoriālā reforma: ''Būvniecībā ir vērojams gan izmaksu pieaugums, gan arī novērojamas salīdzinoši daudz projektēšanas kļūdas. Tajās pašvaldībās, kurās izmaiņas ieviesa administratīvi teritoriālā reforma, šobrīd liels resurss jāvelta jaunās struktūras izveidei, saistošo noteikumu izstrādei, notiek darbinieku izvērtēšanas process, kas dažkārt saistīts ar darbinieka aiziešanu, ņemot vērā pašvaldības piedāvājumu.

Arī epidemioloģiskā situācija ietekmē pakalpojumu nodrošināšanu, jo ir cilvēki, kuri baidās saņemt pakalpojumu šajos apstākļos, kā arī ne visi pakalpojumu sniedzēji piekrīt vakcinēties, kā rezultātā jāpārtrauc darbs.''

Deinstitucionalizācijas projekta vadības grupā iesaistīti pa vienam pārstāvim no Alūksnes, Cēsu, Madonas, Gulbenes, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novada pašvaldībām. Tās pārstāvju uzdevums turpmāk būs uzraudzīt un arī sekmēt pakalpojumu izveidi minētajās pašvaldībās, sniedzot nepieciešamo atbalstu to sociālajiem dienestiem un citām saistītām institūcijām, lai sekmīgi īstenotu deinstitucionalizācijas procesu saskaņā ar sākotnēji projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros izstrādāto plānu.

Šādas sanāksmes turpmāk plānots īstenot regulāri, lai pārrunātu projektu progresu, nepieciešamo atbalstu un Vidzemes plānošanas reģiona iesaisti, kā arī veicinātu savstarpēju pieredzes apmaiņu starp pašvaldībām.
Plašākā informācija par pašvaldībās sniegtajiem pakalpojumiem pieejama publikācijā Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Aktivitātes tiek īstenotas deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros. Tā mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Vairāk: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/info/

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa
Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 28674617
E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv
 


Vidzemes bērnu aprūpes centru darbinieki papildina zināšanas par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanu.

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar ''Centrs Dardedze'' īstenojis apmācības bērnu sociālās aprūpes centru darbiniekiem par pusaudža vecumposmu un bērnu tiesību jautājumiem. Tās organizētas kā daļa no plašāka pasākumu kopuma deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros, lai pilnveidotu šo iestāžu pārstāvju zināšanas par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi.

Kā paredz ministru kabineta noteikumi – līdz 2023.gadam visām ilgstošas aprūpes institūcijām, tajā skaitā bērnu sociālās aprūpes iestādēm, ir jāreorganizē līdzšinējais pakalpojuma veids, tuvinot to ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam. Šāds pakalpojums paredz bērnu, kuri palikuši bez vecāku gādības, aprūpes organizēšanu nelielās grupās, atbilstoši katra bērna vajadzībām ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos un mājoklī, kas līdzinās ģimenes mājoklim.

Šobrīd Vidzemē darbojas divi pašvaldības bērnu sociālās aprūpes centri – Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs un Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs ''Ozoli'', kā arī divas nevalstisko organizāciju bērnu aprūpes iestādes – Valmieras SOS bērnu ciemats un Grašu bērnu ciemats Cesvainē.

Lai sniegtu atbalstu šīm iestādēm par iespējamajiem risinājumiem un principiem pārējai uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, projekta ''Vidzeme iekļauj'' pārstāvji līdz šim īstenojuši vairākas aktivitātes. Veikta šajās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana un sagatavoti individuālie atbalsta plāni, izstrādāti šo iestāžu reorganizācijas plāni, kā arī organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citviet deinstitucionalizācijas projektu ietvaros izveidotiem ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.

Šonedēļ īstenotās apmācības organizētas, balstoties uz aptaujāto Vidzemes bērnu aprūpes iestāžu aktuālajām vajadzībām, ko iepriekš pauduši daļa šo iestāžu vadītāju. Apmācībās gan praktiskā darba, gan semināra formā runāts par pusaudžiem raksturīgām psiholoģiskām iezīmēm, pienākumiem, pozitīva pašvērtējuma un neatkarības veicināšanu, savstarpējo komunikāciju starp pieaugušo un pusaudzi.

Dalībnieki analizēja un vēlāk dalījās tajā, kā viņu pārstāvētajos sociālās aprūpes centros veicina bērnu piesaisti un uzticību, izglītošanu, bērnu savstarpēju draudzību, atbalsta interešu attīstību un realizēšanu, māca vērtības un sociālās prasmes.

Vērtējot aizvadītās apmācības, Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja Aurika Zīvere atzīst: ''Šobrīd ļoti aktuāli mums ir jautājumi saistīti ar darbu ar pusaudžiem – gan to, kā ikdienā veidot sadarbību, gan to, kā šajā iestādē radīt viņiem māju sajūtu. Apmācībās piedalījās 11 darbinieki, arī tie, kuri ikdienā veic bērnu aprūpes pienākumus. Šādas mācības ir svarīgas, jebkuram no mums ir jābūt informētam par to, kā strādāt ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un risināt dažādās problēmsituācijas, ar kurām nākas saskarties. Ikdiena ar bērniem ir dažāda, neviens darbinieks šeit nenāk kā uz darbu ar skaidriem iezīmētiem pienākumiem, jaunu problēmu loku rada tieši mūsdienu piedāvātās iespējas bērniem piekļūt dažādiem informācijas resursiem, kanāliem, sociālajiem tīkliem.''

Apmācības bērnu sociālas aprūpes centru speciālistiem notika deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros. Tā mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Vairāk: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/info/

Informāciju sagatavoja:
Ieva Bīviņa
Vidzemes plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 28674617
E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv
 


Deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' sadarbības partneri no valsts sociālās aprūpes centriem turpina iepazīt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros aizvadītas apmācības valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) darbiniekiem, kur tiem bija iespēja klātienē iepazīt biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Speciālisti tur redzēto saskata kā vērtīgu pieredzi, ko ņemt vērā, domājot par klientu sagatavošanu dzīvei sabiedrībā.

Jau šobrīd Vidzemes pašvaldībās uzsāktā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros arvien vairāk tiek attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi – grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas, kā arī dienas aprūpes centri, lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pāreju uz dzīvi ārpus institūcijas. Plānots, ka līdz 2023. gada beigām visā valstī uz dzīvi sabiedrībā no valsts sociālās aprūpes centriem pārcelsies ap 700 cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai veicinātu šo cilvēku sagatavošanu dzīvei sabiedrībā, būtiska nozīme ir arī to speciālistu zināšanu pilnveidei, kuri ikdienā jau strādā organizācijās, kas sniedz ilgstošas aprūpes pakalpojumus pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tādēļ projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros īstenota pieredzes apmaiņa VSAC ''Latgale'' filiāles ''Litene'' un VSAC ''Zemgale'' filiāļu ''Rūja'' un ''Valka'' darbiniekiem.

Tās laikā biedrības ''Rīgas pilsētas ''Rūpju bērns'' pārstāvji gan pastāstīja, gan parādīja, kā funkcionē tās nodrošinātie apjomīgie pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. VSAC speciālistiem bija iespēja apmeklēt dienas aprūpes centru "Cerību Ligzda", grupu dzīvokļu māju "Cerību dore", specializētās darbnīcas "RB Radošā telpa", kur tiek veikti tekstila un papīra pārstrāde, kā arī nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums. Tāpat tika apmeklēta specializētā galdniecības darbnīca ''Skaida'', dienas aprūpes centrs "Cerību Māja", grupu dzīvokļu māja, kā arī dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – "Mēness Māja".

Apmācību dalībnieki novērtēja redzēto, atzīstot, ka vēl liels darbs veicams, lai šādus pakalpojumus padarītu par ilgtspējīgiem. ''Pieredzes apmaiņas brauciens man bija kā balzams dvēselei – redzēt, ka sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar smagiem un ļoti smagiem attīstības traucējumiem pastāv tepat Latvijā un jau vairāk nekā 25 gadus, redzēt entuziasmu biedrības vadītāju acīs, dzirdēt pieredzes stāstus, to, kā viss ir attīstījies soli pa solim,'' uzsver Anitra Šatrovska, VSAC ''Zemgale'' filiāles ''Rūja'' pusceļa mājas vadītāja.

Tomēr vienlaikus viņa uzsver: ''Skumjas radīja tas, ka Latvija ir maza, bet, neskatoties uz to, sociālo pakalpojumu attīstība reģionos tik stipri atpaliek no galvaspilsētas. Ikdienā man kā pusceļa mājas vadītājai grūtākais ir nevis sagatavot klientu un sniegt rekomendācijas šai patstāvīgajai dzīvei, bet gan likt noticēt komandai un līdzās pastāvošajai sabiedrībai, ka šie pakalpojumi sabiedrībā ir reāli un ilgtspējīgi. Šāda veida izbraukumi un pieredzes apmaiņa periodiski būtu apsveicama arī turpmāk – iepazīties arī ar citiem pakalpojuma sniedzējiem. Un vēl – veidot izpratni visām pusēm, kuri iesaistīti šajā procesā – pašvaldības darbiniekiem, tuviniekiem.''

Savukārt VSAC ''Latgale'' filiāles ''Litene'' Sociālās nodaļas vadītāja Līga Andrejeva pēc redzētā izceļ: ''Sevišķi vērtīga šķiet pieeja, ka cilvēks, kurš dzīvo grupu dzīvoklī, var dienu pavadīt pilnvērtīgāku un doties, piemēram, uz specializēto darbnīcu. Ir cilvēki ar smagākām un vieglākām veselības problēmām, katram tiek pielāgots kāds darbiņš atbilstoši viņa spējām. Turklāt, kā redzējām, darbnīcā izveidotais vēl tiek realizēts tālāk, padarot šo visu jēgpilnu. Daudzi klienti, kuri dzīvo mūsu iestādē, saņemot nepieciešamo atbalstu, arī varētu dzīvot grupu dzīvokļos. Salīdzinot pakalpojumus Rīgā ar mazākām pilsētām, ir atšķirības, bet, ja labi speciālisti strādās arī mazpilsētās, šis process iekustēsies.''

Apmācības VSAC speciālistiem notika deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros, tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/info/

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 28674617
E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv


''Vidzeme iekļauj'' integrējošās nometnes arī šovasar priecējušas bērnus un viņu ģimenes

Neskatoties uz tobrīd spēkā esošiem ierobežojumiem klātienes pasākumiem, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nodibinājumu "Latvijas Bērnu atbalsta fonds" šovasar rada iespēju īstenot trīs vasaras nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Jau ceturto gadu šīs nometnes ir veids, kā to dalībniekiem uz brīdi mainīt ierasto vidi, radošā un nepiespiestā gaisotnē pabūt kopā ar saviem ģimenes locekļiem, kā arī apgūt jaunas prasmes.

Katra nometne ilga četras dienas, Sveķu pamatskolā kopumā pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku no Vidzemes – bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un viņu mammas, tētus, brāļus, māsas un vecvecākus. Nometnes programma piedāvāja nodarbības dažādu prasmju attīstīšanai gan bērniem, gan viņu vecākiem. Šo dienu laikā notika kanisterapijas un montesori nodarbības, rotaļnodarbības, tauriņpieskārienu masāžas pieredzes apgūšana vecākiem, mūzikas terapija. Tāpat bija padomāts par radošām aktivitātēm, piemēram ''labo domu burciņas'' veidošanu, stafetēm un citām nodarbēm, lai kopīgi varētu darboties bērni un viņu vecāki. Nometnes noslēgumā organizatori bija sagādājuši īpašu pārsteigumu – burbuļu šovu, kas aizrāva ne vien mazākos dalībniekus, bet arī viņu vecākus.

Dalībnieki īpaši novērtēja iespēju nometnē satikt citas ģimenes un tā iegūt jaunus draugus, tāpat arī iespēju dalīties ar savu un izdzirdēt citu vecāku pieredzes stāstus. Augsti novērtētas tika piedāvātās nodarbības, sevišķi lekcija par tauriņpieskārienu masāžu. Tāpat vecāki atzinību pauda par iespēju piedalīties nodarbībās, kas paredzētas gan kopā ar bērniem, gan atsevišķi.
''Pats svarīgākais, lai katram ir vismaz viena pozitīva lieta, emocija, sajūta, ko paņemt no nometnes līdzi. Ikvienam vecākam ir nepieciešams atbalsts un uzmundrinājums, katram ir sava unikālā pieredze, ar ko dalīties. Klausoties un esot kopā ar citiem līdzīgā situācijā esošiem, mums ir iespēja salīdzināt, izvērtēt un ieklausīties, kas der mums, kas neder, kā reaģē citi un, ko es varu darīt savādāk,'' izceļot iespēju vecākiem šādās nometnēs savā starpā apmainīties pieredzētajā, uzsver šī gada nometņu vadītāja Zaiga Kozlovska, nodibinājuma "Latvijas Bērnu atbalsta fonds" pārstāve. ''Pateicos ikkatram vecākam un bērnam par emociju gammu, atvērtību un spēku, kas ir viņos. Ļoti ceru, ka šī nometne deva spēku doties tālāk un ieraudzīt, ka neesi viens! Kopā mēs esam spēks!''
Nometnes organizētas Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros. Vairāk: http://www.vidzeme.lv/lv/projekts_vidzeme_ieklauj

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 28674617
E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv
 


Vēl dažas dienas vispārējo pakalpojumu sniedzēji var pieteikties semināram par darbu ar bērniem ārpusģimenes aprūpē

arpusgimenesVispārējo pakalpojumu sniedzēji Vidzemē līdz nedēļas beigām vēl var pieteikties dalībai tiešsaistes seminārā par viņu lomu darbā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, ko 17. augustā organizē Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Labklājības ministriju un Profesionālo audžuģimeņu apvienību ''Terēze''.
Seminārs organizēts, lai pārspriestu sabiedrībā pastāvošos aizspriedumus, kā arī problēmas un iespējamos risinājumus situācijās saistītās ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, īpaši izceļot dažādo pakalpojumu sniedzēju nozīmi deinstitucionalizācijas procesā kopumā. Tas paredzēts gan pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu darbiniekiem, interešu izglītības speciālistiem, bērnu un jaunieši centru pārstāvjiem, gan policistiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem speciālistiem, kas darbojas vispārējo pakalpojumu jomā (mērķauditorija nav veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri).
Apmācībās paredzēts runāt par sabiedrībā valdošajiem aizspriedumiem par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, kā arī par audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju statusu un būtiskākajiem izaicinājumiem, ar ko tie saskaras. Tāpat tiks uzsvērtas starpinstitūciju sadarbības iespējas un to speciālistu loma, kuru iesaiste problēmsituāciju risināšanā ir īpaši nozīmīga atbalsta sniegšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Papildus tiks iezīmēts deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas progress Vidzemē.
Semināra norises laiks: 2021. gada 17. augusts no plkst. 10:00 – 17:00 tiešsaistes platformā Zoom.
Reģistrēšanās līdz 13. augustam, aizpildot pieteikumu: Šeit Dalībnieku skaits ir ierobežots! Apstiprinātie dalībnieki saņems detalizētu pasākuma programmu un saiti uz semināru.
Papildu informācija: Ina Miķelsone, ''Vidzeme iekļauj'' vadītāja, tālr.: 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv.
Apmācības organizētas Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros. Tās vadīs Profesionālo audžuģimeņu apvienības ''Terēze'' vadītāja Ārija Martukāne.

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 28674617
E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv
 


Vispārējo pakalpojumu sniedzējus aicina piedalīties seminārā par to lomu darbā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē

arpusgimenesLai pārspriestu sabiedrībā pastāvošos aizspriedumus, kā arī problēmas un iespējamos risinājumus situācijās saistītās ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Labklājības ministriju un Profesionālo audžuģimeņu apvienību ''Terēze'' 17. augustā organizē bezmaksas tiešsaistes apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem Vidzemē.
Seminārā aicināti piedalīties gan pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu darbinieki, interešu izglītības speciālisti, bērnu un jaunieši centru pārstāvji, gan policisti, sociālie darbinieki un citi speciālisti, kas darbojas vispārējo pakalpojumu jomā Vidzemē (mērķauditorija nav veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri). Apmācības organizētas, lai aktualizētu šo pakalpojumu sniedzēju nozīmi deinstitucionalizācijas procesā, pievēršot uzmanību situācijām, ar kādām tie var saskarties ikdienā pakalpojumu sniegšanā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.
Apmācībās paredzēts runāt par sabiedrībā valdošajiem aizspriedumiem par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, kā arī par audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju statusu un būtiskākajiem izaicinājumiem, ar ko tie saskaras. Tāpat tiks uzsvērtas starpinstitūciju sadarbības iespējas un to speciālistu loma, kuru iesaiste problēmsituāciju risināšanā ir īpaši nozīmīga atbalsta sniegšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Papildus tiks iezīmēts deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas progress Vidzemē.
Semināra norises laiks: 2021. gada 17. augusts no plkst. 10:00 – 17:00 tiešsaistes platformā Zoom.
Apstiprinātie dalībnieki saņems detalizētu pasākuma programmu un saiti uz semināru.
Papildu informācija: Ina Miķelsone, ''Vidzeme iekļauj'' vadītāja, tālr.: 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv.
Apmācības organizētas Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros. Tās vadīs Profesionālo audžuģimeņu apvienības ''Terēze'' vadītāja Ārija Martukāne.

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 28674617
E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv
 


Pēcpusdienas saruna par atbalstu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem deinstitucionalizācijas projektā ''Vidzeme iekļauj''

pecpusdienas sarunasInformējot sabiedrību par projekta “Vidzeme iekļauj” norisi un projektā pieejamo atbalstu pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, 2021. gada 13.maijā plkst. 16.00 Zoom platformā norisināsies jau otrā pēcpusdienas saruna ar Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' vadītāju Inu Miķelsoni un sociālo pakalpojumu eksperti Laini Zālīti.
Pēcpusdienas sarunas laikā projekta pārstāves informēs sarunas dalībniekus par pieejamo atbalstu pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros, atbildēs uz dalībnieku jautājumiem un skaidros sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nepieciešamību, saturu un informēs par Vidzemes pašvaldībās esošajiem un topošajiem pakalpojumiem.
Lai piedalītos sarunā, kura norisināsies Zoom platformā, aicinām iepriekš reģistrēties, aizpildot dalības anketu: šeit Sarunai iespējams sekot līdzi arī projekta ''Vidzeme iekļauj'' Facebook lapā: https://www.facebook.com/vidzemeieklauj .

Jautājumiem: Deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv
Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv
Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv
 


Kur bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā "Vidzeme iekļauj"

kur sanemtInformējot ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem par projekta ''Vidzeme iekļauj'' gaitu, projektā paveikto un gaidāmo 2021. gada 15. aprīlī tika organizēta tiešsaistes saruna ''Pēcpusdienas saruna par deinstitucionalizāciju'', kurā bija aicināts piedalīties ikviens interesents.
Saruna norisinājās Zoom platformā, kā arī tai bija iespējams sekot līdzi projekta ''Vidzeme iekļauj'' Facebook lapā, kurā joprojām ir pieejams sarunas ieraksts: https://www.facebook.com/vidzemeieklauj/videos/726774564681157 .
Pēcpusdienas sarunas laikā vecāki izteica vēlmi uzzināt vairāk par pieejamo pakalpojumu klāstu, kuru iespējams saņemt projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros. Ņemot vērā, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs, tad esam apkopojuši tos pakalpojumus un pakalpojumu sniedzējus, kurus projektā ''Vidzeme iekļauj'' iesaistītās ģimenes ir izvēlējušās līdz šim. Ceram, ka šis saraksts būs noderīgs ģimenēm gan konkrēta pakalpojuma sniedzēja atrašanā, gan paplašinās zināmo pakalpojumu loku.
Projekta ''Vidzeme iekļauj'' vadītājas Inas Miķelsones gatavotajā prezentācijā ir iespēja iepazīties ar galvenajiem pamatnosacījumiem dalībai projektā ''Vidzeme iekļauj'' un projekta attīstības gaitu attiecībā pret bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Jautājumiem: Deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv
Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv
 


Atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Valsts sociālā aprūpes centra darbinieki pilnveido zināšanas, lai veiksmīgāk sagatavotu cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem dzīvei sabiedrībā

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' ietvaros norisinās apmācības valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) ''Latgale'' filiāles ''Litene'' darbiniekiem par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Apmācības vada biedrības ''Rīgas pilsētas ''Rūpju bērns'''' un biedrības ''Papardes zieds'' speciālisti. Apmācību mērķis ir sniegt valsts sociālās aprūpes centra darbiniekiem papildus zināšanas, lai veiksmīgāk sagatavotu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem dzīvei sabiedrībā. Apmācību saturā iekļauti jautājumi gan par cilvēkam nepieciešamo atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanā, nodarbinātību, vides pielāgošanu, gan par seksualitātes un reproduktīvās veselības jautājumiem
Biedrības ''Rīgas pilsētas ''Rūpju bērns'''' vadītājs Māris Grāvis pirmajā apmācību dienā dalībniekiem uzsvēra pāraprūpes kaitīgo ietekmi un aicināja domāt par iespējamajām izmaiņām VSAC dzīvojošo cilvēku ikdienā, lai stiprinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem spēju būt patstāvīgiem. ''Mūsu pienākums ir radīt apstākļus, lai cilvēks varētu attīstīties, un kā gan viņš var attīstīties, ja mēs visu izdarām viņa vietā?" – Māris Grāvis.
Plānots, ka, īstenojot deinstitucionalizācijas procesu valstī, uz dzīvi sabiedrībā no valsts sociālās aprūpes centriem līdz 2023. gada beigām pārcelsies ap 700 cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem.
Pašvaldības šobrīd veido jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem - grupu dzīvokļus, specializētās darbnīcas un dienas aprūpes centrus. Šo pakalpojumu izveide mazinās riskus arī šobrīd sabiedrībā dzīvojošo cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nonākšanai institūcijās. Pavisam drīz grupu dzīvokļu pakalpojumus Vidzemē sāks sniegt Raunas, Amatas, Valkas un Gulbenes novados, sniedzot iespēju 49 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem uzsākt patstāvīgu dzīvi. Līdz gada beigām grupu dzīvokļi savas durvis vērs arī Cēsu novadā, bet 2022.gada laikā pakalpojumi būs izveidoti arī Alūksnes, Rūjienas, Mazsalacas, Smiltenes un Madonas pašvaldībās.
Savukārt dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 2021. gada vasarā sāks nodrošināt Priekuļu un Lubānas novads, kuros pakalpojums jau ir reģistrēts, bet epidemioloģiskās situācijas dēļ nav iespējams to pilnvērtīgi nodrošināt. Arī Amatas, Cēsu un Gulbenes novads šo pakalpojumu plāno uzsākt 2021. gadā, bet Kocēnu, Madonas, Alūksnes, Smiltenes un Valmieras pilsētas pašvaldība 2022. gadā, sniedzot iespēju 253 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu.
Cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem darba prasmju apguvei tiek veidoti arī specializēto darbnīcu pakalpojumi. Šobrīd pakalpojuma sniegšanu ir uzsācis Naukšēnu novads, plānots, ka vasaras sākumā pakalpojumu atvērs Priekuļu novads, bet 2021. gada otrajā pusē darbību uzsāks Raunas, Amatas, Gulbenes un Cēsu novads. Specializēto darbnīcu pakalpojumu veido arī Alūksnes, Smiltenes, Kocēnu un Valmieras pilsētas pašvaldības, kopā sniedzot iespēju šo pakalpojumu saņemt 145 pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
Vairāk informācijas: Deinstitucionalizācijas projekta ''Vidzeme iekļauj'' vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv
Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv
 


Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot projektu ''Vidzeme iekļauj'' (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003).

Projektā ''Vidzeme Iekļauj'' iesaistījušās visas 26 Vidzemes reģiona pašvaldības, Jaunpiebalgas novada dome ir viena no tām.

Projekta mērķis:
Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm, tiek respektētas mērķgrupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.

Projekta mērķgrupas:
- ārpusģimenes aprūpē esošie bērni;
- bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;
- potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.
Kādas aktivitātes tiks īstenotas:
- tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
- tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
- tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;
- tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
- Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
- Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
- tiks apmācīti speciālisti;
- tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem;

Projekta ieviešanas laiks:
Projekta ''Vidzeme iekļauj'' ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta budžets:
Projekta ''Vidzeme iekļauj'' kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.